Ogłoszenie o podaniu do publicznej wiadomości, że dnia 27 marca 2024 roku Rada Miejska w Małomicach przyjęła uchwałą Nr LXXI/332/2024 miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie Śliwnik, gmina Małomice.

Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania terenu dla wsi Śliwnik

OGŁOSZENIE 

Burmistrz Małomic działając zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 ze zm.) podaję do publicznej wiadomości, że dnia 27 marca 2024 roku Rada Miejska w Małomicach przyjęła uchwałą Nr LXXI/332/2024 miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie Śliwnik, gmina Małomice.

Jednocześnie informuję, o możliwości zapoznania się z treścią dokumentu wraz z uzasadnieniem, o którym mowa w art. 42 pkt 2 ww. ustawy, oraz posumowaniem, o którym mowa w art. 55 ust. 3 ww. ustawy, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Małomicach, Plac Konstytucji 3 Maja 1, 67-320 Małomice w pok. nr 16, w godzinach pracy urzędu

/-/ Burmistrz Małomic