Referat Rozwoju Gospodarczego

Zadania Referatu


Referat Rozwoju  Gospodarczego  poza zadaniami wspólnymi realizowanymi przez wszystkie referaty i samodzielne stanowiska określone w §10 Regulaminu Organizacyjnego realizuje następujące zadania szczegółowe:
1) Ustalanie kierunków i sposobów zaspokajania potrzeb mieszkaniowych mieszkańców miasta.
2) Prowadzenie spraw wynikających z ustawy o najmie lokali z ustawy o własności lokali, a w szczególności :
a) analizowanie potrzeb mieszkaniowych i podejmowanie działań zmierzające do ich zaspokajania,
b) tworzenie gminnych zasobów mieszkalnych,
c) sprawowanie nadzoru nad gospodarowaniem gminnymi zasobami mieszkaniowymi,
d) sporządzanie wykazów osób uprawnionych do najmu mieszkań komunalnych i udzielanie skierowań zgodnie z zasadami uchwalonymi przez Radę,
e) stwierdzanie uprawnień do najmu lokali po śmierci dotychczasowego najemcy,
f) tworzenie zasobu mieszkań socjalnych,
g) współdziałanie z zarządami budynków stanowiących współwłasność gminy.
3) Zapewnianie w razie potrzeby czasowego zakwaterowania osobom zwalnianym z zakładów karnych.
4) Wydawanie decyzji dotyczących zajęcia na cele przejściowego zakwaterowanie sił zbrojnych budynków, pomieszczeń i terenów oraz wydawanie decyzji o odszkodowaniu w tych sprawach.
5) Rozstrzyganie sporów w sprawie użytkowania pomieszczeń gospodarczych.
6) Udzielanie zezwoleń w całości lub w części od wpłacania kaucji mieszkaniowej art. 25 ust.2 i 3 ustawy Prawo lokalne o przyjęciu w zarząd budynków mieszkalnych nie wchodzących w skład mienia komunalnego
a) rozstrzyganie spraw dotyczących zajmowania przez tę samą osobę lub małżonków dwóch mieszkań,
b) prowadzenie spraw związanych z przekwaterowaniem osób z lokali mieszkalnych stanowiących własność osób fizycznych do lokali zamiennych,
c) dokonywanie w trybie decyzji administracyjnych przydziału lokali mieszkalnych oraz pomieszczeń przynależnych,
d) stwierdzanie utraty ważności decyzji o przydziale w okolicznościach określonych w art. 38 Prawa lokalowego,
e) wyrażenia zgody na :
- podnajem całego lokalu mieszkalnego,
- przebudowę lokalu mieszkalnego,
- zmianę przeznaczenia lokalu mieszkalnego.
f) regulowanie uprawnień do lokalu mieszkalnego osób pozostałych w nim po śmierci najemcy (art. 46 i 47 Prawa lokalowego), a także zajmujących je bez tytułu prawnego,
g) przekwaterowanie do innego lokalu mieszkalnego osób z budynków przeznaczonych do rozbiórki lub remontu,
h) prowadzenie spraw dotyczących cofania przydziału lokali mieszkalnych w trybie art. 51 Prawa lokalowego,
i) załatwienie spraw dotyczących zmiany lokali mieszkalnych,
j) prowadzenie egzekucji administracyjnej (eksmisja) w sprawach lokalowych oraz usuwanie skutków samowoli lokalowej.7) Opracowanie projektu list przydziału mieszkań i ich realizowanie.
8) Prowadzenie spraw dotyczących ewidencji zasobów lokalnych.
9) Współdziałanie z administratorami mieszkań w zakresie eksploatacji zasobów mieszkaniowych w mieście oraz utrzymania w należytym stanie klatek schodowych i terenów wokół budynków mieszkalnych.
10) Zapewnienie koordynacji wszystkich jednostek miejskich w zakresie prawidłowego funkcjonowania urządzeń komunalnych szczególnie w zakresie :
a) zaopatrzenia ludności w wodę,
b) odprowadzania ścieków,
c) wywozu nieczystości stałych i płynnych,
d) oczyszczania miasta,
e) utrzymania czystości i porządku w mieście,
f) ogrzewanie budynków mieszkalnych,
g) utrzymanie dróg, ulic i chodników,
h) oświetlenia ulicznego.
11) Koordynowanie utrzymania w należytym stanieistniejących terenów zielonych w mieście.
12) Umieszczanie i utrzymanie w należytym stanie tablic z nazwami ulic i placów.
13) Dbanie o właściwe utrzymanie cmentarzy komunalnych.
14) Wydawanie zaleceń określających zasad zarządzenia cmentarzami komunalnymi.
15) Występowanie z wnioskami dotyczącymi właściwej organizacji i funkcjonowania usług pogrzebowych.
16) Prowadzenie spraw związanych z ustalaniem opłat za usługi komunalne w zakresie ustalonym w obowiązujących przepisach.
17) Określanie strefy cen (strefy taryfowej) obowiązującej przy przewozie osób i ładunków taksówkami osobowymi i bagażowymi.
18) Wydawanie opinii w sprawie dróg w zakresie określonym w art. 6 ust. 2 i 3 i art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60).
19) Prowadzenie spraw związanych z zaliczaniem drogi do kategorii dróg zakładowych.
20) Przygotowanie projektów uchwał Rady Miejskiej w sprawie określenia miejsc, w których pobiera się opłaty za parkowanie pojazdów, wysokości tych opłat oraz sposobu ich pobierania i przeznaczenia .
21) Planowanie i finansowanie budowy, modernizacji , utrzymania i ochrony dróg lokalnych oraz ulic i chodników.
22) Prowadzenie spraw związanych z zarządzaniem siecią dróg lokalnych i ulic oraz chodników.
23) Wydawanie zezwoleń na lokalizowanie w pasie drogowym dróg lokalnych i ulic, obiektów nie związanych z gospodarką drogową.
24) Wydawanie zezwoleń na zajmowanie pasa drogowego, drogi lokalnej i ulicy.
25) Orzekanie o przywróceniu pasa drogowego drogi lokalnej ulicy do stanu poprzedniego w razie jego naruszenia.
26) Podejmowanie decyzji o czasowym wyłączeniu z ruchu ulic bądź o ograniczeniu ruchu na ulicach i drogach lokalnych.
27) Prowadzenie spraw z zakresu bezpieczeństwa i organizacji ruchu drogowego oraz znaków drogowych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu.
28) Ustalanie udziału jednostek gospodarki uspołecznionej w kosztach budowy, modernizacji, utrzymania i ochrony drogi zakładowej w przypadku gdy droga zakładowa stanowi dojazd do więcej niż jednej jednostki, a jednostki te nie ustaliły tego udziału w drodze porozumienia.
29) Współdziałanie z jednostkami telekomunikacyjnymi w zakresie rozbudowy i utrzymania sieci łączności i zaspokajania mieszkańców miasta w zakresie łączności telefonicznej.
30) Zalecanie chwytania lub zabijania wałęsających się, chorych lub podejrzanych o wściekliznę psów. W razie niemożności dokonania tego - powiadomienie o tym sąsiednich gmin i Komendanta Rejonowego Policji.
31) Wydawanie w nagłych przypadkach tymczasowych zarządzeń o wprowadzeniu ograniczeń wymienionych w art. 18 ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 25,poz. 180 z 1949r.).
32) Zatwierdzanie ugod w sprawach zmian stosunków wodnych na gruntach.
33) Prowadzenie spraw związanych z :
a) nakazywaniem w razie potrzeby wykonywania niezbędnych urządzeń zabezpieczających wodę przed zanieczyszczeniem,
b) zabranianiem wprowadzania ścieków do wody w przypadku wprowadzania przez właściciela gruntu do wody ścieków nienależycie oczyszczonych.
34) Organizowanie akcji ratowniczej w razie powodzi .35) Prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów z terenów nieruchomości oraz ustaleniem opłat z tego tytułu.
36) Ustanawiania ograniczeń co do czasu pracy lub korzystania z urządzeń technicznych oraz środków transportu stwarzających dla środowiska uciążliwości w zakresie hałasu i wibracji.
37) Zapewnianie warunków niezbędnych dla ochrony środowiska przed opadami.
38) Likwidowanie „dzikich” wysypisk nieczystości.
39) Nakazywanie użytkowanie maszyny lub urządzenia technicznego wykonania czynności ograniczających uciążliwości dla środowiska oraz egzekwowanie tego nakazu w przypadku niezastosowania się dla niego przez użytkownika maszyny lub urządzenia.
40) Wymierzanie kar pieniężnych za samowolne usunięcie drzew lub krzewów.
41) Zobowiązywanie określonych osób do wykonania prac zabezpieczających przed powodzią lub do dostarczenia posiadanych materiałów.
42) Prowadzenie spraw związanych z ochroną przeciwpożarową.