Zagospodarowanie Przestrzenne, Drogownictwo, Ochrona P.Poż., Zarządzanie Kryzysowe, Obrona Cywilna

Zadania realizowane na samodzielnym stanowisku ds. Planowania Przestrzennego i Obrony Cywilnej
1. Obrona Cywilna:
•    opracowanie i aktualizowanie planu obrony cywilnej, oraz planu przyjęcia ześrodkowanych załóg zakładów pracy i ewakuowania ludności 
•    nadzorowanie utrzymania i aktualizacji planu gotowości do działania w formacji obrony cywilnej 
•    planowanie i organizowanie współdziałania formacji obrony cywilnej w zakresie prowadzenia akcji ratunkowej i usuwania skutków klęsk żywiołowych 
2. Łączność i ostrzeganie:
•    przygotowanie i zapewnienie działania systemu powszechnego ostrzegania i alarmowania 
•    nadzorownie i kontrolowanie utrzymania w stałej sprawności urządzeń alarmowych 
3. Ochrona przed skażeniem:
•    przygotowanie i zapewnienie działania elementów systemu wykrywania skażeń i zakażeń 
•    planowanie przedsięwzięć związanych z likwidacją skażeń 
•    posiadanie danych dotyczących rodzaju i ilości toksycznych środków przemysłowych znajdujących się na terenie gminy i miasta i gmin sąsiednich, oraz wynikających z tego faktu zagrożeń 
4. Działalność szkoleniowa:
•    planowanie i organizowanie szkolenia formacji obrony cywilnej, oraz łączności w zakresie powszechnej samoobrony 
•    typowanie i kierowanie na przeszkolenia instruktorów OC,oraz prowadzenie ich ewidencji 
5. Nadzór techniczny:
•    nadzorowanie nad utrzymaniem w stałej gotowości techniczno-eksploatacyjnej istniejąych budowli ochronnych, oraz planowanie doraźnego przygotowania brakujących budowli ochronnych podczas wprowadzania wyższych stanów gotowośći ochronnej państwa 
•    nadzorowanie nad zapewnieniem przygotowania i realizacji zaciemnienia i wygaszania oświetlenia we wsiach i zakładach pracy 
•    opracowanie planów i zapewnienie realizaji dostaw wody pitnej dla ludności 
6. Planowanie materiałowo-techniczne:
•    opracowanie zestawienia należności i planów zaopatrzenia organów kierowania i formacji obrony cywilnej w wojskowy sprzęt techniczny, oraz planowanie dostaw sprzętu technicznego dla formacji OC 
•    zapewnienie odpowiednich warunków przechowywania, konserwacji, eksploatacji i prowadzenie ewidencji zgodnie z obowiązującymi przepisami 
•    nadzorowanie utrzymania i eksploatacji sprzętu OC w zakłądach pracy zlokalizowanych na administrowanym terenie 
7. Planowanie gospodarczo-finansowe:
•    planowanie zadań i budżetu z zakresu ochrony cywilnej 
•    ocena gotowości formacji OC, oraz działania w kierunku podniesienia sprawności 
•    kontrola realizowania zadań OC w zakładach pracy 
•    prowadzenie ewidencji i sprawozdawczości zgodnie z obowiązującymi przepisami 
•    nadzór i koordynacja zasad postępowania z wiadomościami stanowiącymi tajemnice służbową i państwową, oraz prowadzenie kancelarii tajnej w urzędzie i kontrola w jednostkach gospodarczych 
8. Świadczenia osobiste OC:
•    zbieranie danych do planu świadczeń na rzecz obrony kraju i przekazywanie ich do Wojewódzkiego Inspektoratu OC 
•    planowanie wykorzystania pozostających do dyspozycji zakładów pracy maszyn, urządzeń, sprzętu i środków materiałówych przydatnych do realizacji zadań OC, oraz decydowanie w razie potrzeby o ich wykorzystaniu 
9. Popularyzajca OC:
•    udostępnianie dla szkół i zakładów pracy dostępnych form i środków oddziaływania (np. radiowęzły, gazetki ścienne, fotoserwisy) 
•    ewidencjonowanie i rozprowadzanie wydawnictw i materiałów propagandowych z OC 
10. Realizacja ustawy o powszechnym obowiązku do służby wojskowej:
•    wykonywanie czynności związanych z przygotowaniem rejestracji przedpoborowych i poboru do wojska 
•    prowadzenie ewidencji osób o nieuregulowanym stosunku do służby wojskowej 
•    nakładanie na mieszkańców, zakłady pracy i instytucje obowiązku wykonywania świadczeń osobostych i rzeczowych na rzecz obrony kraju i ewidencja świadczeń 
•    prowadzenie dokumentacji akcji posłańczej 
11. Ochrona p.poż:
•    prowadzenie rejestru straży pożarnych, oraz danych organizacyno-osobowych, ewidencji członków zarządu i członków OSP 
•    realizacja zadań wynikających z planu p.poż - współdziałanie z organizacjami OSP 
•    współdziałanie z organizacjami społecznymi w tym zakresie 
12. Budowa, modernizacja i ochrona dróg gminnych:
•    sporządzanie i bieżąca aktualizacja ewidencji dróg (mostów) gminnych 
•    opracowanie planów budowy, remontów kapitalnych, oraz bieżącego utrzymania dróg gminnych 
•    koordynacja i nadzór nad realizacją planów robót na drogach gminnych 
•    inicjowanie, koordynacja i nadzór nad realizacją robót w ramach czynów społecznych 
•    zadania w zakresie dróg gminnych-ochrony 
•    opracowanie planów i analiz do planów społeczno-gospodarczych gminy w zakresie rozwoju drogownictwa 
•    wnioskowanie odnośnie potrzeb gminy w zakresie dróg wojewódzkich -rozwoju 
•    sporządzanie sprawozdań w zakresie finansowym i rzeczowym z realizacji zadań na drogach  gminnych 
•    współdziałanie w zakresie rozwoju sieci dróg z właściwym rejonem dróg publicznych, oraz obwodem drogowym 
•    prowadzenie akcji zimowych na drogach gminnych, oraz innych nie objętych planem zimowego utrzymania przez rejon dróg publicznych ważnych dla życia i rozwoju gminy 
•    zabezpieczenie jednostkom drogowym i kolejowym niezbędnej ilości sprzętu, transportu i siły roboczej do akcji zimowej z jednostek gospodarki uspołecznionej działajacych na terenie gminy 
•    prowadzenie i bieżące oceny stanu przejezdności dróg gminnych, oraz wojewódzkich i kolejowych w okresie zimowym 
•    załatwianie spraw i wniosków dot. dróg gminnych 
•    wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogi gminnej 
•    ustawienie niezbędnych znaków drogowych, oraz urządzeń ostrzegawczo-zabezpieczających ruch drogowy 
•    dokonywanie przeglądów stanu utrzymania dróg i mostów pod względem prawidłowości oznakowania stanu technicznego jezdni i pobocza, odwadnianie itp. 
•    wydawanie zezwoleń na przejazd pojazdów ponadgabarytwy (przekroczony parametr szerokości, wysokości, długości, masy rzeczywistej lub nacisku na oś jeżeli przewóz, przejazd rozpoczyna się drogą gminną) 
•    prowadzenie zbioru aktów prawnch dotyczących drogownictwa 
•    ustalanie udziału państwowych jednostek gospodarczych w kosztach (budowy, modernizacji i ochorny dróg gminnych jeżeli nadmierne zniszczenia zostały wywołane ruchem pojazdów do tych jednostek) 
13. Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne:
•    przygotowania i prowdzenie procedury związanej z uchwaleniem i zmianą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 
•    prowadzenie rejestru wniosków w sprawie wsrowadzenia do studium obszarów rozmieszczenia inwestycji celu publicznego o znaczeniu wojewódzkim i krajowym 
•    prowadzenie spraw związanych z opracowaniem i uchwaleniem miejscowego pranu zagospodarowania przestrzennego 
•    prowadzenie spraw związanych z rozpatrzywaniem wniosków w sprawie wydania decyzji ustalającej warunki zabudowy i zagospodarowanu terenu. 
•    prowadzenie w imieniu burmistrza rejestru wydanych decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym i powiatowym 
•    prowadzenie w imieniu burmistrza rejestry wydanych decyzji ustalających warunki zabudowy i zagospodarowaniu terenu. 
 

ZałącznikRozmiar
Wniosek - ustalenie i wypłatę należnego świadczenia rekompensującego.docx(18.06 KB)18.06 KB
Wniosek - zjazd - wjazd.doc(29 KB)29 KB
Wniosek o lokalizacji inwestycji celu publicznego.doc(69 KB)69 KB
Wniosek o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy.odt(15.64 KB)15.64 KB
Wniosek o umieszczenie infrastruktury technicznej.doc(41.5 KB)41.5 KB
Wniosek o ustalenie warunków zabudowy.doc(69 KB)69 KB
Wniosek o wydanie decyzji lokalizacyjnej.docx(20.04 KB)20.04 KB
Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z planu zagospodarowania przestrzennego.doc(76 KB)76 KB
Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu działek w planie zagospodarowania przestrzennego.doc(74.5 KB)74.5 KB
Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację zjazdu z drogi gminnej lub jego przebudowę.docx(18.13 KB)18.13 KB
Wniosek o zajęcie pasa drogowego.doc(37 KB)37 KB
Wniosek-o-lokalizacji-inwestycji-celu-publicznego.pdf(347.02 KB)347.02 KB
Wniosek-o-przeniesienie-decyzji-o-warunkach-zabudowy.pdf(209.97 KB)209.97 KB
Wniosek-o-umieszczenie-infrastruktury-technicznej.pdf(212 KB)212 KB
Wniosek-o-ustalenie-warunków-zabudowy.pdf(346.97 KB)346.97 KB
Wniosek-o-wydanie-decyzji-lokalizacyjnej.pdf(261.39 KB)261.39 KB
Wniosek-o-wydanie-wypisu-i-wyrysu-z-planu-zagospodarowania-przestrzennego.pdf(331.87 KB)331.87 KB
Wniosek-o-wydanie-zaświadczenia-o-przeznaczeniu-działek-w-planie-zagospodarowania-przestrzennego.pdf(332.4 KB)332.4 KB
Wniosek-o-wydanie-zezwolenia-na-lokalizację-zjazdu-z-drogi-gminnej-lub-jego-przebudowę.pdf(264.24 KB)264.24 KB
Wniosek-o-zajęcie-pasa-drogowego.pdf(199.62 KB)199.62 KB
Wniosek-ustalenie-i-wypłatę-należnego-świadczenia-rekompensującego.pdf(423.92 KB)423.92 KB
Wniosek-zjazd-wjazd.pdf(262.17 KB)262.17 KB