Radca Prawny

Zadania Radcy Prawnego


Radca Prawny realizuje następujące zadania szczegółowe:
1) Opracowywanie pod względem prawnym i redakcyjnym projektów uchwał Rady Miejskiej i  aktów Burmistrza.
2) Opiniowanie prawne projektów umów i porozumień, w których jedną ze stron są organy miasta.
3) Sprawowanie doradztwa prawnego na rzecz wszystkich komórek organizacyjnych, stanowisk pracy i pracowników urzędu.
4) Sprawowanie zastępstwa procesowego w sprawach przed sądami powszechnymi i sądem administracyjnym.
5) Wydawanie opinii prawnych dotyczących rozwiązania z pracownikami urzędu stosunku pracy bez wypowiedzenia.
6) Informowanie Burmistrza o uchybieniach w działalności pracowników urzędu w zakresie przestrzegania i stosowania prawa oraz skutkach tych uchybień.
7) Prowadzenie doradztwa prawnego w sprawach wynikających z funkcji Burmistrza jako organu założycielskiego i nadzorczego dla jednostek organizacyjnych podporządkowanych Radzie Miejskiej.
8) Aktualizowanie przepisów gminnych, o których mowa w rozdziale 4 ustawy o samorządzie terytorialnym.
9) Prowadzenie kontroli prawidłowości stosowania przepisów proceduralnym i materialnym w urzędzie.

​​​​​​​