XXVIII Sesja Rady Miejskiej w Małomicach

XXVIII Sesja Rady Miejskiej w Małomicach

PORZĄDEK OBRAD  „XXVIII”  SESJI  RADY MIEJSKIEJ W MAŁOMICACH
w dniu 03 lutego 2021 roku


Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji
2. Przedstawienie porządku.
3. Przyjęcie protokołów z XXV Sesji Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 17 grudnia 2020 roku  oraz  XXVI Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 30 grudnia 2020 roku oraz XXVII Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 13 stycznia 2021 roku.
4. Informacja Burmistrz z okresu międzysesyjnego i sprawozdanie z wykonania uchwał.
5. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej z okresu międzysesyjnego i Przewodniczących Komisji Rady Miejskiej.
6. Interpelacje i zapytania radnych, sołtysów, przewodniczącego Samorządu mieszkańców Małomic.
7. Podjęcie uchwał w sprawie:

- zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Małomice na 2021 rok.
- zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2051
- udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Żagańskiego
- ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Małomicach  na lata 2021
- planów pracy Rady Miejskiej i jej stałych Komisji na rok 2021.
- uchwalenia Gminnego Programu  Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021r.
- uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii zwanego  dalej „Gminnym Programem” na 2021r. w Gminie Małomice.
- wyrażenia zgody na używanie herbu miasta Małomice
- zmiany składu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
- zmieniająca uchwałę w sprawie upoważnienia Burmistrz Małomic do zawarcia umowy przedwstępnej na odpłatne przekazanie gminie Małomice sieci wodociągowej wybudowanej ze środków własnych inwestora innego niż gmina.
- zmieniająca uchwałę w sprawie upoważnienia Burmistrz Małomic do zawarcia umowy przedwstępnej na odpłatne przekazanie gminie Małomice sieci wodociągowej wybudowanej ze środków własnych inwestora innego niż gmina.
8.    Wnioski.
9.    Odpowiedzi na interpelacje.
10.  Informacje i oświadczenia.
11.  Zakończenie.

  Przewodniczący Rady
   /-/ Paweł Gorzków