Partnerstwo na rzecz rozwoju Powiatu Żagańskiego - Link już aktywny !

Partnerstwo na rzecz rozwoju Powiatu Żagańskiego - Link już aktywny !

Szanowni Państwo

W związku z przystąpieniem gminy Małomice do „Partnerstwa na rzecz rozwoju Powiatu Żagańskiego” uprzejmie informuję, że od w styczniu 2021 r. (od 21.01- 28.01 młodzież oraz od 25.01- 15.02 mieszkańcy Gminy), przeprowadzone zostaną badania Ankietowe, których cel został określony przez Centrum Wsparcia Doradczego działającego przy Związku Miast Polskich.
Badania prowadzone będą on-line, a do udziału w nich zaproszeni zostaną mieszkańcy Gmin objętych partnerstwem (Małomice, Szprotawa, Niegosławice, Powiat Żagański). W dniu ich rozpoczęcia udostępnimy Państwu link.

                                                                                        Koordynator Partnerstwa   

                                                                                            Małgorzata Sendecka

Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w Ankiecie. W załączeniu Cel prowadzonych badań oraz wzór Ankiety.

Badanie mieszkańców gmin obszaru partnerstwa (OP) ma na celu poznanie opinii mieszkańców gmin OP o miejscu, w którym żyją, sposobach korzystania z usług publicznych i potrzebach w tym zakresie. Wyniki tego badania, podobnie jak pozostałych (tj. młodzieży, liderów i warunków przedsiębiorczości) będą wykorzystane w pogłębionej diagnozie OP i pomocne w opracowaniu strategii jego rozwoju. Większość pytań zawartych w tym kwestionariuszu będzie zadana również w ankietach skierowanych do młodzieży i liderów lokalnych. Będzie więc możliwość skonfrontowania różnych opinii i punktów widzenia. Stopień i zakres wykorzystania informacji i wniosków pochodzących z badania zależy tylko od grupy roboczej i autorów tych opracowań.

Badanie internetowe (online) na „przypadkowej” próbie mieszkańców nie zapewnią reprezentatywności wyników. Nie można ich zatem wprost uogólniać na całą społeczność. Jednak opinia respondentów – „internautów” jest szczególnie ważna. Jest to z reguły kategoria mieszkańców lepiej poinformowana, wykształcona, relatywnie młodsza, bardziej aktywna i opiniotwórcza. Można zaryzykować twierdzenie, że reprezentuje postępowy i prorozwojowy nurt opinii publicznej w społeczności lokalnej. Im większa będzie liczba wypełnionych ankiet, tym większa waga tego głosu i silniejsza diagnostyczna legitymizacja otrzymanych wyników. Rozbudowana metryczka obejmująca takie zmienne jak: płeć, wiek, wykształcenie, sytuacja zawodowa oraz sytuacja ekonomiczna odpowiadających na pytania ankiety, umożliwi analizę wyników według tych kryteriów oraz porównanie struktury badanej próby mieszkańców z całą populacją, a tym samym oszacowanie jej reprezentatywności. Ankieta rozpoczyna się pytaniem filtrującym, dotyczącym miejsca zamieszkania. Jest zatem skierowana wyłącznie do mieszkańców obszaru partnerstwa.

Załączamy aktywny link do Ankiety: https://zmp-ankiety.pl/ankieta.php?id=vtz0j4jdv7pzj7mks97592vr

 

plik doc Ankieta dla mieszkańców.docx