Ogłoszenie Burmistrza Małomic o naborze wniosków na propozycje zadań do dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - PRZEDŁUŻENIE TERMINU NABORU

Ogłoszenie Burmistrza Małomic o naborze wniosków na propozycje zadań do dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - PRZEDŁUŻENIE TERMINU NABORU

OGŁOSZENIE
Burmistrza Małomic o naborze wniosków na propozycje zadań do dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

W związku z ogłoszeniem o naborze wniosków o dofinansowanie w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, Gmina Małomice ogłasza nabór wniosków na propozycje zadań do dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

1. Rodzaj zadań planowanych do dofinansowania: Zgodnie z założeniami Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, Gmina może wnioskować o udzielenie dofinansowania, które zostanie przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z udzieleniem przez Gminę dotacji, o której mowa w art. 81 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, na nakłady konieczne, określone w art. 77 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami tj. na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami lub znajdującym się w ewidencji zabytków wskazanej w art. 22 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

Ogłoszony nabór stanowić będzie podstawę do wyłonienia zadań, które Gmina Małomice zgłosi do dofinansowania w ramach ogłoszonego Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

2. Dotacja będzie przysługiwała właścicielom zabytków ruchomych i nieruchomych.
3. Zasady składania propozycji wniosków do dofinansowania:

 1. wnioski należy składać do Urzędu Miejskiego w Małomicach;
 2. do złożenia wniosku służy formularz, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia;
 3. podmiot uprawniony (wnioskodawca) może złożyć wniosek o dofinansowanie w jednej z trzech kategorii:
  • a) do 150 000 złotych,
  • b) do 500 000 złotych,
  • c) do 3 500 000 złotych.
 4. wniosek należy złożyć w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Małomicach (pokój nr 10) lub przesłać drogą pocztową przesyłką poleconą (rejestrowaną) na adres: Urząd Miejski w Małomicach; 67-320 Małomice; ul.Plac Konstytucji 3 Maja 1, bądź w formie elektronicznej na adres e-mail: urzad@malomice.pl, w terminie do dnia 25.01.2023 r.
  • O zachowaniu terminu decyduje data złożenia wniosku bezpośrednio w Urzędzie Miejskim Małomice (pokój nr 10 – do godziny 13:30), złożenia w formie elektronicznej lub data wpływu (doręczenia) do Urzędu Miejskiego w Małomicach drogą pocztową.
 5. Wniosek powinien być wypełniony czytelnym pismem lub na komputerze.
 6. Wniosek musi być opieczętowany i podpisany przez osobę/osoby, która/e zgodnie z postanowieniami statutu lub innego aktu jest/są uprawniona/e do reprezentowania podmiotu i zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych oraz zawierania umów.

4. Zasady wyboru wniosków

 1. Wyboru wniosków dokonuje komisja powołana przez Burmistrza Gminy Małomice, uwzględniając:
  • możliwość realizacji zadania przez wnioskodawcę, oraz
  • stopień zaawansowania przygotowania zadania do realizacji.
 2. Od rozstrzygnięcia naboru nie przysługuje odwołanie.
 3. Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

5. Warunki podpisania umowy o dotację

 1. Udzielenie dotacji nastąpi na podstawie umowy o udzielenie dotacji podpisanej pomiędzy Wnioskodawcą a Gminą Małomice, zgodnie z Uchwała nr XXVI/121/2016 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 09.08.2016r. Dz.U. Województwa Lubuskiego z dnia 17.08.2016 poz.1692.
 2. Podpisanie umowy z Wnioskodawcą będzie możliwe po uzyskaniu przez Gminę promesy wstępnej w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.
 3. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadania będzie regulowała umowa zawarta pomiędzy Wnioskodawcą a Gminą Małomice.

6. Termin i warunki realizacji zadania
Zadanie powinno być zrealizowane zgodnie z zasadami określonymi w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, przy czym podpisanie umowy z Wykonawcą zadania powinno nastąpić w ciągu 12 miesięcy od dnia otrzymania przez Gminę promesy wstępnej na realizację zadania, z zastrzeżeniem, że szczegółowe terminy realizacji zadania określone zostaną w umowie o dotację.

7. Rozstrzygnięcie naboru wniosków
Informacja o przyjęciu wniosku i zgłoszeniu go do dofinansowania zostanie przekazana na adres wskazany we wniosku oraz na stronie Gminy Małomice.
8. Postanowienia końcowe

 1. Dodatkowych informacji na temat naboru udziela
  Małgorzata Sendecka Urząd Miejski Małomice: tel. 68 376 90 27;
  mail: urzad@malomice.pl
 2. Wnioski o dofinansowanie złożone po dniu 25.01.2023 r. oraz wnioski niekompletne bądź nieczytelne nie będą rozpatrywane.

 

plik doc Wniosek na propozycję zadania do dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.docx 0,37 MB