Opieka osoby niepełnosprawnej i Opieka wytchnieniowa w roku 2023

Opieka osoby niepełnosprawnej i Opieka wytchnieniowa w roku 2023
Ośrodek Pomocy Społecznej w Małomicach informuje, iż zbiera rozpoczął zbieranie informacji o chęci uczestnictwa w programie Asystent Osoby Niepełnosprawnej w roku 2023. wśród mieszkańców Gminy Małomice.
Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla uczestników Programu:
1. dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji
2.osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, albo orzeczenie traktowane na równi z wymienionymi, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573 z późn. zm.).
Jego celem jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla osób niepełnosprawnych. Takie osoby będą miały możliwość skorzystania z pomocy asystenta m.in. przy wykonywaniu codziennych czynności czy podejmowaniu aktywności społecznej.
Program ma również na celu przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i dyskryminacji osób niepełnosprawnych poprzez umożliwienie im uczestnictwa w wydarzeniach społecznych, kulturalnych czy sportowych. Do zadań asystenta należeć będzie m.in. pomoc w wyjściu, powrocie oraz dojazdach np. na rehabilitację, zajęcia terapeutyczne lub do ośrodków zdrowia, kultury, pomoc w zakupach i załatwianiu spraw urzędowych.
Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Małomicach do 9 listopada 2022 do godziny 15.00 pod nr telefonu 683769037 wew. 101.
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ośrodek Pomocy Społecznej w Małomicach rozpoczął zbieranie informacji o potrzebie uczestnictwa w programie "Opieka Wytchnieniowa" w roku 2023r. wśród mieszkańców Gminy Małomice.
Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:
1. dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności;
2. osobami niepełnosprawnymi posiadającymi: orzeczenie oznacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem wymienionym w lit. a, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573, z późn. zm.).
Poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.
W ramach Programu planuje się objąć wsparciem członków rodzin lub opiekunów osób sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami niepełnosprawnymi.
Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Małomicach do 9 listopada 2022 do godziny 15.00 pod nr telefonu 683769037 wew. 101.