Nieruchomości

Zbywanie nieruchomości w drodze przetargów

dodano: 14-04-2014
Podstawa prawna:

Zbywanie nieruchomości w drodze bezprzetargowej

dodano: 14-04-2014
Podstawa prawna:
Dział II : rozdział 3 art.32 i art.34 oraz rozdział 4 art.37 ust.2 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004r. Nr 261 , poz. 2603 )
 
Dotyczy :

Użyczenie nieruchomności

dodano: 14-04-2014
Wymagane dokumenty :
Osoby ubiegające się o użyczenie nieruchomości winny złożyć pisemny wniosek wskazując teren, na załączonej mapie geodezyjnej.

Opłaty :
1. Opłata skarbowa na wniosek - 5 zł. (na podst. art.1 ust.1 ustawy z dnia 9 września 2000r. o opłacie skarbowej , Dz.U.Nr 86 poz.960 z późn.zm.)

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

dodano: 14-04-2014
Wymagane dokumenty :
1. Wniosek . Druk do pobrania
2. oryginał aktualnego odpisu z księgi wieczystej (z ostatnich 3 miesięcy)
3. odpis aktu notarialnego ustanawiającego prawo użytkowania wieczystego (potwierdzony za zgodność z oryginałem)
4. aktualny wypis z rejestru gruntów.

Prawo pierwokupu

dodano: 14-04-2014
Podstawa prawna:
Dział III, rozdział 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2000r. Nr 46 , poz.543 z późn.zm.)
 
Wymagane dokumenty :

Podział nieruchomości

dodano: 14-04-2014
Podstaw prawna:

Opłaty roczne z tytułu użytkowania

dodano: 14-04-2014
Dotyczy :
1. Uaktualnienia naliczeń opłat rocznych za użytkowanie wieczyste i trwały zarząd w związku ze zbyciem prawa użytkowania wieczystego, umową darowizny, postanowieniem sądu i nabyciem prawa trwałego zarządu.
2. Aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu (działanie z urzędu na podstawie aktualnej wyceny wartości nieruchomości).

Nadawanie numeracji porządkowej

dodano: 14-04-2014
Podstawa Prawna:
Rozporządzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 25 czerwca 1968r. w sprawie numeracji nieruchomości (Dz.U.Nr 23 poz.151 z późn.zm.)
Wymagane dokumenty :