Meldunki

Zameldowanie na pobyt stały

dodano: 14-04-2014
Podstawa pawna: 
1. Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2015 r. poz. 388 tekst jednolity). 2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 września 2011 r. w sprawie określenia wzoru i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz. U. nr 220 poz. 1306 z późn. zm.). 

Zameldowanie na pobyt czasowy

dodano: 14-04-2014
Podstawa prawna: 
1. Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U.z 2015 r. poz. 388 tekst jednolity). 2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 września 2011 r. w sprawie określenia wzoru i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz. U. nr 220, poz. 1306 z późn. zm.). 

Zameldowanie na pobyt czasowy cudzoziemców

dodano: 14-04-2014
Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2015 r. poz. 993 ze zm.).
2. Ustawa z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin ( Dz. U. z 2014 r. poz. 1525).

Wymeldowanie w drodze decyzji administracyjnej

dodano: 14-04-2014
Podstawa prawna:
1. Ustawa z 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (t.j.Dz.U.2015.388).
2. Ustawa z 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j.Dz.U.2013.267 ze zm.)
3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2015. poz. 783). 
 

Wymeldowanie z pobytu stałego

dodano: 14-04-2014
Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2015 r. poz. 388 z późn. zm.).
2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 września 2011 r. w sprawie określenia wzoru i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 1852)